czerwiec 6, 2024

Jak złożyć wniosek o wydanie nakazu spadku w Izraelu 2024 – autorstwa izraelskiego prawnika

Introduction to The Probate Process for a Probate Order in Israel works

The Probate Process of petitioning for a probate order in Israel is crucial for ensuring the lawful distribution of a deceased person's assets. This comprehensive guide outlines the steps involved in the whole Probate Process from obtaining a probate order, highlighting the necessary documentation, legal requirements, and roles of various entities. The goal is to provide a clear understanding of the Israeli inheritance process and the probate process in Israel, from the initial preparation to the final distribution of assets. Understanding this process is vital for executors, beneficiaries, and anyone involved in managing an estate in Israel.

part of the probate process in israel a man signing a probate order in israel, applying for a petition of a succession order in israel
How to Petition for a Probate Order in Israel 2024 - by Israeli Lawyer 2

Krok 1: Zrozumienie izraelskiego prawa spadkowego

Israeli inheritance law is governed by the Inheritance Law of 1965, which establishes the legal framework for the distribution of a deceased person’s estate. This law covers both testate succession (when there is a will) and intestate succession (when there is no will). Key terms and concepts include:

 • Dziedziczenie testamentu: Dzieje się tak, gdy zmarły pozostawił ważny testament. Testament określa sposób podziału majątku pomiędzy beneficjentów.
 • Dziedziczenie ustawowe: W przypadku braku testamentu spadek następuje na zasadach określonych w Prawie spadkowym.
 • Zakon spadkobierców: Prawo określa hierarchię spadkobierców, począwszy od małżonka i dzieci, następnie rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni.
 • Nakaz sukcesji: Dokument prawny wydawany przez sąd, który określa spadkobierców i ich udziały w spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Zrozumienie tych podstawowych pojęć jest niezbędne przed przystąpieniem do procesu spadkowego, ponieważ mają one wpływ na wymaganą dokumentację i kroki.

Krok 2: Przygotowanie wymaganej dokumentacji

Gathering the necessary documentation is a critical step in petitioning for a probate order in Israel. The key documents include:

 1. Application for Probate Order In Israel: Formularz ten stosuje się, jeżeli zmarły pozostawił testament. Inicjuje proces spadkowy i zawiera szczegółowe informacje na temat zmarłego, testamentu i spadkobierców.
 2. Wniosek o wydanie nakazu dziedziczenia In Israel: Używany w przypadku braku testamentu. Formularz ten rozpoczyna proces podziału majątku zmarłego zgodnie z izraelskim prawem dotyczącym dziedziczenia ustawowego.
 3. Apostillowany akt zgonu In Israel: Ten oficjalny dokument poświadcza śmierć osoby, której majątek jest przedmiotem rozliczenia. Do użytku w Izraelu musi zostać opatrzony apostillą, co wiąże się z dodatkowym certyfikatem potwierdzającym jego autentyczność do użytku międzynarodowego.
 4. Opinia prawna z zakresu prawa obcego In Israel: Jeżeli zmarły miał miejsce zamieszkania za granicą, w dokumencie tym wyjaśniono, czy do spadku ma zastosowanie prawo zagraniczne, czy prawo izraelskie.
 5. Wniosek egzekutora o spadek In Israel: Jeżeli w testamencie wymieniony jest wykonawca testamentu, niniejszy formularz należy przedłożyć sądowi w celu oficjalnego uznania jego uprawnień do zarządzania spadkiem.
 6. Powiadomienie spadkobierców In Israel: Po złożeniu wniosku o spadek wykonawca musi powiadomić wszystkich spadkobierców o procesie i ich prawach.

Each of these documents plays a specific role in the probate process in Israel, ensuring that all legal requirements are met and that the estate is managed and distributed properly.

Krok 3: Złożenie wniosku with the Registrar of Inheritance Affairs in Israel

Filing the petition for a probate order in Israel is a critical stage in the inheritance process. This step involves submitting the collected documentation to the Registrar of Inheritance Affairs in Israel. The Registrar is the official body responsible for overseeing inheritance matters in Israel. Here's a detailed breakdown of the filing process:

 1. Złożenie wniosku In Israel: The application for either a probate order (if there is a will) or a succession order in Israel (if there is no will) must be completed accurately. It includes information about the deceased, their heirs, and details of the estate.
 2. Dokumentacja pomocnicza In Israel: Wraz z wnioskiem należy złożyć wszystkie niezbędne dokumenty uzupełniające, takie jak apostillowany akt zgonu, testament (jeśli dotyczy) oraz wszelkie inne wymagane opinie prawne lub oświadczenia.
 3. Płatność opłat In Israel: Złożenie wniosku o wydanie nakazu spadkowego lub dziedziczenia wiąże się z opłatami administracyjnymi. Opłaty te należy uiścić w momencie składania wniosku.
 4. Wstępna ocena: Po złożeniu, Sekretarz ds. Spadków przeprowadza wstępną weryfikację, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są kompletne i prawidłowo złożone. Jeżeli brakuje jakichkolwiek informacji lub są one nieprawidłowe, wniosek może zostać opóźniony lub zwrócony do poprawienia.

Ten etap jest kluczowy, ponieważ stanowi podstawę całego procesu spadkowego. Dokładne wypełnienie i przesłanie wszystkich dokumentów może zapobiec późniejszym opóźnieniom i komplikacjom.

Krok 4: Powiadomienie i weryfikacja

After filing the petition for a probate order in Israel, the next step is to notify all potential heirs and interested parties. This step ensures transparency and gives all parties the opportunity to voice any objections or claims. The process includes:

 1. Powiadomienie spadkobierców: Wykonawca testamentu lub tymczasowy zarządca spadku musi powiadomić wszystkich znanych spadkobierców o postępowaniu spadkowym. Powiadomienie to zawiera szczegółowe informacje na temat petycji, przysługujących jej praw oraz harmonogram zgłaszania zastrzeżeń.
 2. Ogłoszenie publiczne: W niektórych przypadkach może być również wymagane ogłoszenie publiczne. Wiąże się to z publikacją zawiadomienia w lokalnej gazecie lub na innym forum publicznym w celu poinformowania nieznanych lub odległych spadkobierców.
 3. Weryfikacja testamentu: If there is a will, the Registrar in Israel verifies its validity. This may involve checking for signatures, witnesses, and any potential challenges to its authenticity.
 4. Odpowiedzi i zastrzeżenia: Spadkobiercy i zainteresowane strony mają prawo ustosunkować się do zgłoszenia. Mogą zaakceptować warunki, zgłosić zastrzeżenia lub zgłosić roszczenia, jeśli uważają, że testament jest nieważny lub postanowienie spadkowe jest nieprawidłowe.

Ten krok zapewnia, że wszystkie strony są świadome postępowania i mają możliwość uczestniczenia w procesie prawnym.

Krok 5: Powołanie Wykonawcy lub Administratora

If the will names an executor, this individual is responsible for managing the estate of a probate order in Israel. If no executor is named or available, the court may appoint an administrator. The roles and responsibilities include:

 1. Rola wykonawcy: Wykonawca testamentu wymieniony w testamencie jest prawnie upoważniony do zarządzania spadkiem i jego podziału zgodnie z wolą zmarłego. Odpowiadają za spłatę długów, zarządzanie majątkiem i podział spadku pomiędzy beneficjentów.
 2. Rola administratora: Jeżeli nie ma wykonawcy, sąd wyznacza zarządcę. Osoba ta pełni te same obowiązki co wykonawca testamentu, ale jest wybierana przez sąd. Do obowiązków zarządcy należy gromadzenie majątku, spłacanie długów i zapewnienie sprawiedliwego podziału zgodnie z przepisami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego.
 3. Tymczasowy zarządca nieruchomości: Czasami wyznacza się tymczasowego zarządcę majątku, który zajmuje się pilnymi sprawami do czasu wyznaczenia stałego wykonawcy lub zarządcy. Rola ta ma kluczowe znaczenie dla zarządzania najpilniejszymi potrzebami majątku i zapobiegania potencjalnym stratom lub szkodom.

Powołanie wykonawcy testamentu lub zarządcy to kluczowy moment w procesie spadkowym, ponieważ osoba ta będzie nadzorować całe zarządzanie spadkiem.

Krok 6: Zarządzanie majątkiem

Zarządzanie majątkiem obejmuje kilka zadań zapewniających rozliczenie wszystkich składników majątku, spłatę długów i przekazanie pozostałego majątku spadkobiercom. Kluczowe obowiązki obejmują:

 1. Inwentaryzacja aktywów: Wykonawca testamentu lub zarządca musi sporządzić szczegółowy spis majątku zmarłego. Obejmuje to majątek, rachunki bankowe, inwestycje, rzeczy osobiste i wszelkie inne wartościowe przedmioty.
 2. Płacenie długów i podatków: Majątek jest odpowiedzialny za spłatę wszelkich zaległych długów i podatków. Może to obejmować kredyty hipoteczne, pożyczki, salda kart kredytowych i podatki od nieruchomości. Zapewnienie ich zapłaty jest niezbędne, aby zapobiec komplikacjom prawnym.
 3. Utrzymanie własności: Wszelkie nieruchomości lub inne istotne dobra muszą być utrzymywane przez cały proces spadkowy. Może to obejmować opłacenie napraw, ubezpieczenia i innych niezbędnych wydatków w celu zachowania wartości majątku.
 4. Zarządzanie finansami: Wykonawca testamentu lub zarządca jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami majątku. Obejmuje to zbieranie dochodów, płacenie rachunków i upewnianie się, że wszystkie transakcje finansowe są prawidłowo rejestrowane.

Ten krok wymaga szczególnej dbałości o szczegóły i przestrzegania wymogów prawnych, aby zapewnić skuteczne i sprawiedliwe zarządzanie majątkiem.

Krok 7: Finalizowanie dystrybucji

Once all debts are paid and the assets are ready for distribution, the executor prepares a final report. This report details how the estate has been managed and seeks the court’s approval to close the estate according to the probate order. The process includes:

 1. Przygotowanie raportu końcowego: Wykonawca sporządza kompleksowy raport przedstawiający wszystkie podjęte działania, w tym zarządzanie aktywami, spłatę długów i proponowaną dystrybucję pozostałych aktywów.
 2. Zatwierdzenie sądu: Raport końcowy jest przesyłany do sądu spadkowego do przeglądu. Sąd bada sprawozdanie, aby upewnić się, że zostały spełnione wszystkie wymogi prawne i że majątek był właściwie zarządzany.
 3. Dystrybucja aktywów: Po zatwierdzeniu przez sąd wykonawca przystępuje do podziału majątku pomiędzy spadkobierców zgodnie z testamentem lub, w przypadku braku testamentu, zgodnie z przepisami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego.
 4. Rozstrzyganie Sporów: Wszelkie spory pomiędzy spadkobiercami dotyczące podziału muszą zostać rozstrzygnięte przed ostatecznym podziałem. Może to obejmować mediację lub dodatkowe rozprawy sądowe.

Zakończenie podziału jest kluczowym krokiem zapewniającym rozliczenie majątku i umożliwienie wszystkim beneficjentom otrzymania należnych im udziałów.

Krok 8: Zamknięcie osiedla

The final step involves closing the estate, which is done by filing a Petition to Close Estate. This petition, upon approval, officially ends the probate order process in Israel. The steps include:

 1. Złożenie wniosku o zamknięcie majątku: Wykonawca składa niniejszy wniosek do sądu spadkowego, żądając zamknięcia spadku.
 2. Przegląd i zatwierdzenie przez sąd: Sąd rozpatruje petycję i raport końcowy, aby upewnić się, że wszystko zostało zakończone zgodnie z prawem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku sąd przychyla się do wniosku.
 3. Zwolnienie wykonawcy: Po zamknięciu spadku wykonawca zostaje formalnie zwolniony ze swoich obowiązków, co oznacza koniec jego obowiązków prawnych.
 4. Ostateczna dystrybucja: Pozostały majątek zostaje przekazany spadkobiercom i następuje uregulowanie rachunków majątku.

Zamknięcie spadku jest ostatnim krokiem w procesie spadkowym, oznaczającym zakończenie administracji prawnej i pełne przeniesienie majątku zmarłego na jego spadkobierców.

Ważne koncepcje i urzędy w Izraelu związane ze spadkiem Orders

Zrozumienie różnych podmiotów prawnych i koncepcji związanych z procesem spadkowym w Izraelu ma kluczowe znaczenie. Obejmują one:

Rejestrator ds. Spadkowych:

This office is responsible for overseeing the submission and processing of probate and succession orders in Israel. They verify the authenticity of documents and ensure that all legal procedures are followed.

Sąd Spadkowy - Enforcing the Probate Order In Israel:

Sąd rozpatrujący spory i rozpatrujący wnioski dotyczące spraw spadkowych i spadkowych. Odgrywają kluczową rolę w zatwierdzaniu ostatecznego podziału majątku i zamknięciu majątku.

Dziedziczenie ustawowe:

Proces prawny dotyczący podziału majątku zmarłego w przypadku braku testamentu. Ustawa spadkowa z 1965 r. określa kolejność spadkobierców i ich udziałów.

Wykonawca i Administrator:

Osoby powołane do zarządzania majątkiem. W testamencie wskazany jest wykonawca testamentu, natomiast w przypadku braku wykonawcy wykonawca wyznaczany jest przez sąd.

What is a Nakaz sukcesji in Israel:

Dokument prawny określający spadkobierców i przypadające im udziały w spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Zrozumienie tych podmiotów i koncepcji pomaga w skuteczniejszym prowadzeniu procesu spadkowego.

Here are some alternative names for probate order, succession order, and inheritance:

Probate Order in Israel:

Probate Decree in Israel: A legal document issued by the court confirming the validity of a will and granting the executor authority to administer the deceased’s estate.

Letters of Probate in Israel: Official documents giving the executor the power to manage the deceased’s estate as specified in the will.

Probate Grant in Israel: The court's approval allowing the executor to proceed with distributing the estate.

Estate Probate in Israel: The legal process of validating a will and administering the estate.

Court Order for Probate in Israel: A judicial directive authorizing the execution of the will.

Succession Order in Israel:

Letters of Administration in Israel (Intestate Succession): Documents issued by the court appointing an administrator to handle the estate of someone who died without a will.

Succession Certificate in Israel: A document granting the legal heir authority to inherit and manage the deceased’s assets.

Estate Succession Order in Israel: A court order designating how the deceased's estate is to be distributed.

Administration Order in Israel: A judicial directive for managing and distributing an estate without a will.

Heirship Certificate in Israel: An official document recognizing an individual as a legal heir.

Inheritance in Israel:

Estate Distribution in Israel: The process of allocating the deceased’s assets to heirs and beneficiaries.

Bequest in Israel: A gift of personal property or assets left to someone in a will.

Legacy in Israel: Money or property bequeathed to an individual by a will.

Heirship in Israel: The status of being an heir entitled to inherit the deceased's estate.

Estate Inheritance in Israel: The transfer of property, assets, and obligations from the deceased to their heirs.

These terms can vary slightly based on jurisdiction, but they generally refer to the same legal processes and documents involved in managing and distributing a deceased person's estate.

Jak Menora Law – izraelski prawnik może pomóc

Poruszanie się po procesie spadkowym w Izraelu może być złożone i czasochłonne. Kancelarie prawne takie jak Menora Law zapewniają nieocenioną pomoc w minimalizowaniu błędów i przyspieszaniu procesu. Oto jak mogą pomóc:

 1. Wskazówki ekspertów: Menora Law oferuje fachowe wskazówki na każdym etapie procesu spadkowego, zapewniając spełnienie wszystkich wymogów prawnych.
 2. Przygotowanie dokumentu: Pomagają w przygotowaniu i złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, zmniejszając ryzyko błędów, które mogłyby opóźnić proces.
 3. Reprezentacja prawna: Menora Law reprezentuje klientów w sądzie, pomagając w rozwiązywaniu sporów i dbając o ochronę interesów spadkobierców.
 4. Zarządzanie nieruchomościami: Świadczą usługi w zakresie zarządzania majątkiem, w tym inwentaryzację majątku, spłatę zadłużenia i utrzymanie nieruchomości.
 5. Wydajne przetwarzanie: Wykorzystując swoją wiedzę i powiązania w systemie prawnym, Menora Law może przyspieszyć proces spadkowy, pomagając w szybszym rozstrzygnięciu spadku.

Współpraca z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, taką jak Menora Law, zapewnia płynniejszy i skuteczniejszy proces spadkowy, zapewniając spokój ducha spadkobiercom i wykonawcom testamentu.

Wniosek

Petitioning for a probate order in Israel is a detailed and structured process designed to ensure the fair and legal distribution of a deceased person’s estate. By following these eight steps, from understanding the basics of Israeli inheritance law to closing the estate, executors and administrators can navigate this complex legal terrain with greater confidence. The roles of the Registrar of Inheritance Affairs and the probate court are pivotal in maintaining the integrity and fairness of this process, ensuring that the rights of all heirs are respected and upheld. Working with experienced legal professionals, such as those at Menora Law, can further streamline the process and ensure that all legal requirements are met efficiently.

Izraelska Kancelaria Prawna Menora

Nasi izraelscy prawnicy specjalizują się w prawie izraelskim od 2007 roku.
Kancelaria prawa izraelskiego Monera w Los Angeles pomaga klientom ze spadkiem w Izraelu i nieruchomościami w Izraelu, kupnem i sprzedażą nieruchomości w Izraelu, otwarciem firmy w Izraelu lub zainwestowaniem w startup w Izraelu.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Powiększenie
Połączenie
WhatsApp
Czat
chevron-down-circle
PL
linkin Facebook Pinterest youtube rss świergot Instagram Facebook-puste rss-puste linkedin-blank Pinterest youtube świergot Instagram