6. června 2024

How to Petition for Probate Order in Israel 2024 – by Israeli Lawyer

Introduction to The Probate Process for a Probate Order in Israel works

The Probate Process of petitioning for a probate order in Israel is crucial for ensuring the lawful distribution of a deceased person's assets. This comprehensive guide outlines the steps involved in the whole Probate Process from obtaining a probate order, highlighting the necessary documentation, legal requirements, and roles of various entities. The goal is to provide a clear understanding of the Israeli inheritance process and the probate process in Israel, from the initial preparation to the final distribution of assets. Understanding this process is vital for executors, beneficiaries, and anyone involved in managing an estate in Israel.

part of the probate process in israel a man signing a probate order in israel, applying for a petition of a succession order in israel
How to Petition for a Probate Order in Israel 2024 - by Israeli Lawyer 2

Krok 1: Pochopení izraelského dědického práva

Israeli inheritance law is governed by the Inheritance Law of 1965, which establishes the legal framework for the distribution of a deceased person’s estate. This law covers both testate succession (when there is a will) and intestate succession (when there is no will). Key terms and concepts include:

 • Posloupnost testátu: K tomu dochází, když zesnulý zanechal platnou závěť. V závěti je uvedeno, jak by měl být majetek rozdělen mezi oprávněné.
 • Intestate nástupnictví: Není-li závěť, rozděluje se pozůstalost podle pravidel stanovených v zákoně o dědictví.
 • Řád dědiců: Zákon určuje hierarchii dědiců, počínaje manželem a dětmi, dále rodiči, sourozenci a vzdálenějšími příbuznými.
 • Nástupnický řád: Právní dokument vydaný soudem, který identifikuje dědice a jejich podíly na pozůstalosti v případech dědění bez nároku na náhradu škody.

Pochopení těchto základních pojmů je nezbytné před pokračováním v procesu pozůstalosti, protože ovlivňují dokumentaci a požadované kroky.

Krok 2: Příprava požadované dokumentace

Gathering the necessary documentation is a critical step in petitioning for a probate order in Israel. The key documents include:

 1. Application for Probate Order In Israel: Tento formulář se používá, pokud zemřelý zanechal závěť. Zahájí proces pozůstalosti a obsahuje podrobnosti o zesnulém, závěti a dědicích.
 2. Žádost o dědictví In Israel: Používá se v případě, že neexistuje závěť, tento formulář zahajuje proces distribuce pozůstalosti zesnulého podle izraelských zákonů o dědickém dědictví.
 3. Apostilovaný úmrtní list In Israel: Tento oficiální dokument potvrzuje smrt osoby, jejíž pozůstalost je vypořádána. Pro použití v Izraeli musí být apostilován, což zahrnuje další certifikaci k ověření jeho pravosti pro mezinárodní použití.
 4. Právní názor na zahraniční právo In Israel: Pokud byl zesnulý zahraniční rezident, tento dokument objasňuje, zda se na pozůstalost vztahuje zahraniční právo nebo izraelské právo.
 5. Exekutorská žádost o pozůstalostní řízení In Israel: Pokud je v závěti uveden exekutor, předkládá se tento formulář soudu, aby oficiálně uznal oprávnění exekutora spravovat pozůstalost.
 6. Oznámení dědicům In Israel: Jakmile je podán návrh na dědění, musí exekutor vyrozumět všechny dědice o procesu a jejich právech.

Each of these documents plays a specific role in the probate process in Israel, ensuring that all legal requirements are met and that the estate is managed and distributed properly.

Krok 3: Podání petice with the Registrar of Inheritance Affairs in Israel

Filing the petition for a probate order in Israel is a critical stage in the inheritance process. This step involves submitting the collected documentation to the Registrar of Inheritance Affairs in Israel. The Registrar is the official body responsible for overseeing inheritance matters in Israel. Here's a detailed breakdown of the filing process:

 1. Odeslání Přihlášky In Israel: The application for either a probate order (if there is a will) or a succession order in Israel (if there is no will) must be completed accurately. It includes information about the deceased, their heirs, and details of the estate.
 2. Podklady In Israel: Spolu s žádostí musíte předložit všechny potřebné podpůrné dokumenty, jako je apostilovaný úmrtní list, závěť (pokud existuje) a další požadované právní názory nebo čestná prohlášení.
 3. Placení poplatků In Israel: S podáním návrhu na pozůstalostní nebo dědický příkaz jsou spojeny správní poplatky. Tyto poplatky musí být zaplaceny v době podání.
 4. Počáteční recenze: Po odeslání provede registrátor pro záležitosti dědictví první kontrolu, aby se ujistil, že všechny dokumenty jsou úplné a správně uloženy. Pokud některé informace chybí nebo jsou nesprávné, může být žádost zpožděna nebo vrácena k opravě.

Tato fáze je klíčová, protože pokládá základy pro celý dědický proces. Zajištění toho, že všechny dokumenty jsou přesně vyplněny a předloženy, může zabránit pozdějším zpožděním a komplikacím.

Krok 4: Oznámení a ověření

After filing the petition for a probate order in Israel, the next step is to notify all potential heirs and interested parties. This step ensures transparency and gives all parties the opportunity to voice any objections or claims. The process includes:

 1. Oznámení dědicům: Exekutor nebo dočasný správce pozůstalosti musí o dědickém řízení vyrozumět všechny známé dědice. Toto oznámení obsahuje podrobnosti o petici, jejich právech a lhůtě pro vznesení případných námitek.
 2. Veřejná vyhláška: V některých případech může být vyžadováno i veřejné oznámení. To zahrnuje zveřejnění oznámení v místních novinách nebo jiném veřejném fóru s cílem informovat neznámé nebo vzdálené dědice.
 3. Ověření vůle: If there is a will, the Registrar in Israel verifies its validity. This may involve checking for signatures, witnesses, and any potential challenges to its authenticity.
 4. Odpovědi a námitky: Dědicové a zainteresované strany mají právo na oznámení odpovědět. Mohou přijmout podmínky, vznést námitky nebo vznést nároky, pokud se domnívají, že závěť je neplatná nebo dědický příkaz je nesprávný.

Tento krok zajišťuje, že všechny strany jsou informovány o řízení a mají možnost zúčastnit se právního procesu.

Krok 5: Jmenování exekutora nebo správce

If the will names an executor, this individual is responsible for managing the estate of a probate order in Israel. If no executor is named or available, the court may appoint an administrator. The roles and responsibilities include:

 1. Role exekutora: Vykonavatel, uvedený v závěti, je ze zákona oprávněn spravovat a rozdělovat pozůstalost podle přání zesnulého. Jsou odpovědní za placení dluhů, správu majetku a distribuci dědictví příjemcům.
 2. Role administrátora: Není-li exekutor k dispozici, jmenuje správce soud. Tato osoba vykonává stejné povinnosti jako exekutor, ale je vybrána soudem. Mezi povinnosti správce patří shromažďování majetku, splácení dluhů a zajišťování spravedlivého rozdělení podle zákonů o dědickém řízení.
 3. Dočasný správce nemovitosti: Někdy je jmenován dočasný správce majetku, který vyřizuje neodkladné záležitosti, dokud není určen stálý vykonavatel nebo správce. Tato role je kritická pro řízení okamžitých potřeb nemovitosti a předcházení případným ztrátám nebo škodám.

Ustanovení exekutora nebo správce je stěžejním momentem v dědickém řízení, protože tento jedinec bude dohlížet na celou správu pozůstalosti.

Krok 6: Správa majetku

Správa majetku zahrnuje několik úkolů, které mají zajistit, aby byl veškerý majetek zaúčtován, dluhy byly zaplaceny a zbývající majetek byl rozdělen dědicům. Mezi hlavní povinnosti patří:

 1. Inventarizace majetku: Exekutor nebo správce musí vytvořit podrobný soupis majetku zemřelého. To zahrnuje majetek, bankovní účty, investice, osobní věci a další cenné předměty.
 2. Placení dluhů a daní: Panství je odpovědné za splacení veškerých nesplacených dluhů a daní. To může zahrnovat hypotéky, půjčky, zůstatky na kreditních kartách a daně z nemovitostí. Zajištění těchto plateb je nezbytné, aby se předešlo právním komplikacím.
 3. Údržba majetku: Veškeré nemovitosti nebo jiný významný majetek musí být udržovány po celou dobu dědického řízení. To může zahrnovat zaplacení oprav, pojištění a dalších nezbytných výdajů k zachování hodnoty majetku.
 4. Finanční řízení: Za hospodaření s pozůstalostí odpovídá exekutor nebo správce. To zahrnuje shromažďování příjmů, placení účtů a zajištění toho, aby byly všechny finanční transakce řádně zaznamenány.

Tento krok vyžaduje pečlivou pozornost k detailům a dodržování zákonných požadavků, aby bylo zajištěno, že je majetek spravován efektivně a spravedlivě.

Krok 7: Dokončení distribuce

Once all debts are paid and the assets are ready for distribution, the executor prepares a final report. This report details how the estate has been managed and seeks the court’s approval to close the estate according to the probate order. The process includes:

 1. Příprava závěrečné zprávy: Exekutor sestaví obsáhlou zprávu, ve které nastíní všechna přijatá opatření, včetně správy majetku, splátek dluhu a navrhovaného rozdělení zbývajícího majetku.
 2. Soudní schválení: Závěrečná zpráva se předkládá dědickému soudu k přezkoumání. Soud zprávu přezkoumá, aby se ujistil, že byly splněny všechny zákonné požadavky a že s pozůstalostí bylo řádně nakládáno.
 3. Distribuce aktiv: Se souhlasem soudu exekutor přistoupí k rozdělení majetku dědicům podle závěti, nebo v případě neexistence závěti podle zákonů o dědění z pozůstalosti.
 4. Řešení sporů: Jakékoli spory mezi dědici ohledně rozdělení musí být vyřešeny před konečným rozdělením. To může zahrnovat mediaci nebo další soudní slyšení.

Dokončení rozdělení je zásadním krokem, který zajišťuje vypořádání majetku a všichni příjemci obdrží své oprávněné podíly.

Krok 8: Uzavření nemovitosti

The final step involves closing the estate, which is done by filing a Petition to Close Estate. This petition, upon approval, officially ends the probate order process in Israel. The steps include:

 1. Podání petice na uzavření nemovitosti: Exekutor podává tento návrh k dědickému soudu s žádostí o uzavření pozůstalosti.
 2. Soudní přezkum a schválení: Soud přezkoumá návrh a závěrečnou zprávu, aby se ujistil, že vše proběhlo v souladu se zákonem. Pokud je vyhověno, soud návrhu vyhoví.
 3. Propuštění exekutora: Jakmile je pozůstalost uzavřena, je vykonavatel formálně zbaven svých povinností, což znamená konec jejich právní odpovědnosti.
 4. Konečná distribuce: Veškerý zbývající majetek je rozdělen mezi dědice a účty pozůstalosti jsou vypořádány.

Uzavření pozůstalosti je posledním krokem v dědickém procesu, který znamená konec právní správy a úplný převod majetku zesnulého na jeho dědice.

Důležité pojmy a úřady v Izraeli související s pozůstalostí Orders

Pochopení různých právních subjektů a pojmů souvisejících s dědickým procesem v Izraeli je zásadní. Tyto zahrnují:

Tajemník pro záležitosti dědictví:

This office is responsible for overseeing the submission and processing of probate and succession orders in Israel. They verify the authenticity of documents and ensure that all legal procedures are followed.

Dědický soud - Enforcing the Probate Order In Israel:

Soud, který řeší spory a přezkoumává návrhy týkající se dědických a dědických záležitostí. Hrají klíčovou roli při schvalování konečného rozdělení majetku a uzavírání pozůstalosti.

Intestate nástupnictví:

Právní proces distribuce pozůstalosti zesnulé osoby, když neexistuje závěť. Zákon o dědictví z roku 1965 nastiňuje pořadí dědiců a jejich podíly.

Exekutor a správce:

Osoby pověřené správou panství. Exekutor je jmenován v závěti, správce je jmenován soudem, není-li exekutor jmenován.

What is a Nástupnický řád in Israel:

Právní dokument, který specifikuje dědice a jejich příslušné podíly na pozůstalosti v případech dědění bez nároku na náhradu škody.

Pochopení těchto entit a pojmů pomáhá efektivněji procházet procesem dědění.

Here are some alternative names for probate order, succession order, and inheritance:

Probate Order in Israel:

Probate Decree in Israel: A legal document issued by the court confirming the validity of a will and granting the executor authority to administer the deceased’s estate.

Letters of Probate in Israel: Official documents giving the executor the power to manage the deceased’s estate as specified in the will.

Probate Grant in Israel: The court's approval allowing the executor to proceed with distributing the estate.

Estate Probate in Israel: The legal process of validating a will and administering the estate.

Court Order for Probate in Israel: A judicial directive authorizing the execution of the will.

Succession Order in Israel:

Letters of Administration in Israel (Intestate Succession): Documents issued by the court appointing an administrator to handle the estate of someone who died without a will.

Succession Certificate in Israel: A document granting the legal heir authority to inherit and manage the deceased’s assets.

Estate Succession Order in Israel: A court order designating how the deceased's estate is to be distributed.

Administration Order in Israel: A judicial directive for managing and distributing an estate without a will.

Heirship Certificate in Israel: An official document recognizing an individual as a legal heir.

Inheritance in Israel:

Estate Distribution in Israel: The process of allocating the deceased’s assets to heirs and beneficiaries.

Bequest in Israel: A gift of personal property or assets left to someone in a will.

Legacy in Israel: Money or property bequeathed to an individual by a will.

Heirship in Israel: The status of being an heir entitled to inherit the deceased's estate.

Estate Inheritance in Israel: The transfer of property, assets, and obligations from the deceased to their heirs.

These terms can vary slightly based on jurisdiction, but they generally refer to the same legal processes and documents involved in managing and distributing a deceased person's estate.

Jak může Menora Law – izraelský právník pomoci

Navigace v procesu prozkoumání dědictví v Izraeli může být složitá a časově náročná. Právnické firmy jako Menora Law poskytují neocenitelnou pomoc při minimalizaci chyb a urychlení procesu. Zde je návod, jak mohou pomoci:

 1. Odborné pokyny: Zákon Menora nabízí odborné vedení v každém kroku dědického procesu a zajišťuje, že jsou splněny všechny zákonné požadavky.
 2. Příprava dokumentu: Pomáhají při přípravě a vyplnění všech potřebných dokumentů, čímž snižují riziko chyb, které by mohly proces zpozdit.
 3. Právní zastoupení: Menora Law zastupuje klienty u soudu, pomáhá řešit spory a zajišťuje ochranu zájmů dědiců.
 4. Správa majetku: Poskytují služby pro správu majetku, včetně inventarizace majetku, splácení dluhů a údržby majetku.
 5. Efektivní zpracování: Využitím jejich odborných znalostí a propojení v rámci právního systému může Menora Law urychlit proces pozůstalosti a pomoci tak rychleji vypořádat pozůstalost.

Spolupráce se specializovanou advokátní kanceláří, jako je Menora Law, zajišťuje hladší a efektivnější dědický proces a poskytuje klid na duši dědicům a vykonavatelům.

Závěr

Petitioning for a probate order in Israel is a detailed and structured process designed to ensure the fair and legal distribution of a deceased person’s estate. By following these eight steps, from understanding the basics of Israeli inheritance law to closing the estate, executors and administrators can navigate this complex legal terrain with greater confidence. The roles of the Registrar of Inheritance Affairs and the probate court are pivotal in maintaining the integrity and fairness of this process, ensuring that the rights of all heirs are respected and upheld. Working with experienced legal professionals, such as those at Menora Law, can further streamline the process and ensure that all legal requirements are met efficiently.

Izraelská advokátní kancelář Menora

Naši izraelští právníci se specializují na izraelské právo od roku 2007.
Kancelář izraelského práva Monera v Los Angeles pomáhá klientům s dědictvím v Izraeli a nemovitostmi v Izraeli, nákupem a prodejem nemovitostí v Izraeli, otevřením podniku v Izraeli nebo investicí do startupu v Izraeli.
KONTAKTUJTE NÁS
Zvětšení
Volání
WhatsApp
Povídat si
chevron-down-circle
CS
linkedin Facebook pinterest Youtube rss cvrlikání instagram facebook-prázdný rss-blank linkedin-blank pinterest Youtube cvrlikání instagram