2024. június 6

Hogyan nyújtson be petíciót a hagyatéki végzésért Izraelben 2024-ben – izraeli ügyvéd

Introduction to The Probate Process for a Probate Order in Israel works

The Probate Process of petitioning for a probate order in Israel is crucial for ensuring the lawful distribution of a deceased person's assets. This comprehensive guide outlines the steps involved in the whole Probate Process from obtaining a probate order, highlighting the necessary documentation, legal requirements, and roles of various entities. The goal is to provide a clear understanding of the Israeli inheritance process and the probate process in Israel, from the initial preparation to the final distribution of assets. Understanding this process is vital for executors, beneficiaries, and anyone involved in managing an estate in Israel.

part of the probate process in israel a man signing a probate order in israel, applying for a petition of a succession order in israel
How to Petition for a Probate Order in Israel 2024 - by Israeli Lawyer 2

1. lépés: Az izraeli öröklési törvény megértése

Israeli inheritance law is governed by the Inheritance Law of 1965, which establishes the legal framework for the distribution of a deceased person’s estate. This law covers both testate succession (when there is a will) and intestate succession (when there is no will). Key terms and concepts include:

 • Testamentum öröklés: Ez akkor fordul elő, ha az elhunyt érvényes végrendeletet hagyott hátra. A végrendelet felvázolja, hogyan kell a hagyatékot felosztani a kedvezményezettek között.
 • Testületi öröklés: Ha nincs végrendelet, a hagyaték felosztása az öröklési törvényben meghatározott szabályok szerint történik.
 • Örökösök rendje: A törvény meghatározza az örökösök hierarchiáját, kezdve a házastárssal és a gyerekekkel, majd a szülőkkel, testvérekkel és távolabbi rokonokkal.
 • Utódlási végzés: A bíróság által kiállított jogi okirat, amely törvényes öröklés esetén azonosítja az örökösöket és hagyatéki hányadukat.

Ezen alapfogalmak megértése elengedhetetlen a hagyatéki eljárás megkezdése előtt, mivel ezek befolyásolják a dokumentációt és a szükséges lépéseket.

2. lépés: A szükséges dokumentáció elkészítése

Gathering the necessary documentation is a critical step in petitioning for a probate order in Israel. The key documents include:

 1. Application for Probate Order In Israel: Ezt az űrlapot akkor használják, ha az elhunyt végrendeletet hagyott hátra. Elindítja a hagyatéki eljárást, és részleteket tartalmaz az elhunytról, a végrendeletről és az örökösökről.
 2. Jelentkezés öröklési megbízásra In Israel: Ha nincs végrendelet, ez az űrlap elindítja az elhunyt hagyatékának felosztását az izraeli törvényes öröklési törvények szerint.
 3. Apostillel ellátott halotti anyakönyvi kivonat In Israel: Ez a hivatalos dokumentum igazolja annak a magánszemélynek a halálát, akinek a hagyatékát rendezik. Az izraeli használathoz apostillel kell ellátni, ami egy további tanúsítvánnyal is jár a nemzetközi használatra való hitelességének igazolására.
 4. Jogi vélemény a külföldi jogról In Israel: Ha az elhunyt külföldi illetőségű volt, ez a dokumentum tisztázza, hogy a külföldi vagy az izraeli jog vonatkozik-e a hagyatékra.
 5. Végrehajtói kérvény a hagyatékról In Israel: Ha a végrendeletben végrehajtót neveznek meg, ezt az űrlapot benyújtják a bírósághoz, hogy hivatalosan elismerjék a végrehajtó hagyatékkezelési jogkörét.
 6. Értesítés az örökösöknek In Israel: A hagyatéki kérelem benyújtása után a végrehajtónak értesítenie kell az összes örököst az eljárásról és jogairól.

Each of these documents plays a specific role in the probate process in Israel, ensuring that all legal requirements are met and that the estate is managed and distributed properly.

3. lépés: A petíció benyújtása with the Registrar of Inheritance Affairs in Israel

Filing the petition for a probate order in Israel is a critical stage in the inheritance process. This step involves submitting the collected documentation to the Registrar of Inheritance Affairs in Israel. The Registrar is the official body responsible for overseeing inheritance matters in Israel. Here's a detailed breakdown of the filing process:

 1. A Pályázat benyújtása In Israel: The application for either a probate order (if there is a will) or a succession order in Israel (if there is no will) must be completed accurately. It includes information about the deceased, their heirs, and details of the estate.
 2. Támogató dokumentáció In Israel: A kérelemmel együtt be kell nyújtania minden szükséges igazoló dokumentumot, például az apostillel ellátott halotti anyakönyvi kivonatot, a végrendeletet (ha van), és minden egyéb szükséges jogi véleményt vagy eskü alatt tett nyilatkozatot.
 3. Díjak fizetése In Israel: A hagyatéki vagy öröklési végzés benyújtásával kapcsolatban adminisztrációs költségek merülnek fel. Ezeket a díjakat a benyújtáskor kell megfizetni.
 4. Kezdeti felülvizsgálat: A benyújtás után az örökösödési ügyek hivatalvezetője elvégzi az első felülvizsgálatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden dokumentum hiánytalan és megfelelően van iktatva. Ha bármilyen információ hiányzik vagy hibás, a jelentkezés késhet vagy visszaküldhető javításra.

Ez a szakasz döntő fontosságú, mivel ez alapozza meg a teljes hagyatéki eljárást. Az összes dokumentum pontos kitöltésének és benyújtásának biztosítása megelőzheti a késéseket és a későbbi bonyodalmakat.

4. lépés: Értesítés és ellenőrzés

After filing the petition for a probate order in Israel, the next step is to notify all potential heirs and interested parties. This step ensures transparency and gives all parties the opportunity to voice any objections or claims. The process includes:

 1. Értesítés az örökösöknek: A hagyatéki eljárásról a végrehajtó vagy ideiglenes vagyonkezelő köteles minden ismert örököst értesíteni. Ez az értesítés tartalmazza a petíció részleteit, a jogaikat, valamint a kifogások emelésének határidejét.
 2. Nyilvános közlemény: Bizonyos esetekben nyilvános értesítésre is szükség lehet. Ez magában foglalja a hirdetmény közzétételét egy helyi újságban vagy más nyilvános fórumon az ismeretlen vagy távoli örökösök tájékoztatása érdekében.
 3. A végrendelet ellenőrzése: If there is a will, the Registrar in Israel verifies its validity. This may involve checking for signatures, witnesses, and any potential challenges to its authenticity.
 4. Válaszok és kifogások: Az örökösök és az érdekeltek jogosultak válaszolni az értesítésre. Elfogadhatják a feltételeket, kifogást emelhetnek vagy keresetet nyújthatnak be, ha úgy vélik, hogy a végrendelet érvénytelen, vagy az öröklési végzés helytelen.

Ez a lépés biztosítja, hogy minden fél tisztában legyen az eljárással, és legyen lehetősége részt venni a jogi eljárásban.

5. lépés: Végrehajtó vagy adminisztrátor kinevezése

If the will names an executor, this individual is responsible for managing the estate of a probate order in Israel. If no executor is named or available, the court may appoint an administrator. The roles and responsibilities include:

 1. Végrehajtó szerepe: A végrendeletben megnevezett végrehajtó törvényi felhatalmazással rendelkezik a hagyaték kezelésére és felosztására az elhunyt kívánsága szerint. Ők felelősek a tartozások kifizetéséért, a vagyonkezelésért és az örökség felosztásáért a kedvezményezettek között.
 2. Adminisztrátor szerepe: Ha nem áll rendelkezésre végrehajtó, a bíróság ügyintézőt jelöl ki. Ez a személy ugyanazokat a feladatokat látja el, mint a végrehajtó, de a bíróság választja ki. Az ügyintéző feladatai közé tartozik a vagyongyűjtés, a tartozások megfizetése, valamint a törvényes öröklési törvények szerinti igazságos elosztás biztosítása.
 3. Ideiglenes ingatlanvezető: Néha ideiglenes vagyonkezelőt neveznek ki a sürgős ügyek intézésére, amíg ki nem jelölnek egy állandó végrehajtót vagy adminisztrátort. Ez a szerep kritikus fontosságú az ingatlan azonnali szükségleteinek kezelésében és az esetleges veszteségek vagy károk megelőzésében.

A végrehajtó vagy vagyonkezelő kinevezése a hagyatéki eljárás sarkalatos pontja, mivel ez a személy fogja felügyelni a hagyaték teljes kezelését.

6. lépés: Az ingatlan kezelése

A hagyaték kezelése több feladatot is magában foglal, hogy minden vagyont elszámoljanak, a tartozásokat kiegyenlítsék, a fennmaradó vagyont pedig felosztják az örökösök között. A legfontosabb feladatok közé tartozik:

 1. Eszközök leltár: A végrehajtónak vagy ügyintézőnek részletes leltárt kell készítenie az elhunyt vagyonáról. Ez magában foglalja az ingatlanokat, bankszámlákat, befektetéseket, személyes tárgyakat és minden egyéb értékes tárgyat.
 2. Adósságok és adók fizetése: A hagyaték felelős az esetleges fennálló tartozások és adók kifizetéséért. Ez magában foglalhatja a jelzáloghiteleket, hiteleket, hitelkártya-egyenlegeket és ingatlanadókat. Ezek kifizetése elengedhetetlen a jogi bonyodalmak elkerülése érdekében.
 3. Ingatlan fenntartása: Minden ingatlant vagy más jelentős ingatlant karban kell tartani a hagyatéki eljárás során. Ez magában foglalhatja a javítások, a biztosítás és az ingatlan értékének megőrzéséhez szükséges egyéb költségek kifizetését.
 4. Pénzügyi menedzsment: A hagyaték pénzügyeinek kezeléséért a végrehajtó vagy a vagyonkezelő felelős. Ez magában foglalja a bevételek beszedését, a számlák kifizetését és annak biztosítását, hogy minden pénzügyi tranzakciót megfelelően rögzítsenek.

Ez a lépés aprólékos odafigyelést igényel a részletekre és a törvényi előírások betartására annak érdekében, hogy a hagyatékot hatékonyan és tisztességesen kezeljék.

7. lépés: A terjesztés véglegesítése

Once all debts are paid and the assets are ready for distribution, the executor prepares a final report. This report details how the estate has been managed and seeks the court’s approval to close the estate according to the probate order. The process includes:

 1. A zárójelentés elkészítése: A végrehajtó átfogó jelentést készít, amelyben felvázolja az összes megtett intézkedést, beleértve a vagyonkezelést, az adósságfizetést és a fennmaradó vagyon javasolt felosztását.
 2. Bírósági jóváhagyás: A zárójelentést a hagyatéki bíróság elé terjesztik felülvizsgálatra. A bíróság megvizsgálja a jelentést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden jogszabályi követelmény teljesült, és a hagyatékot megfelelően kezelték.
 3. Eszközök forgalmazása: A végrehajtó a bíróság jóváhagyásával a vagyont végrendelet szerint, végrendelet hiányában a törvényes öröklési törvények szerint osztja fel az örökösök között.
 4. Viták megoldása: Az örökösök között az elosztással kapcsolatos vitákat a végső felosztás előtt meg kell rendezni. Ez közvetítést vagy további bírósági tárgyalásokat foglalhat magában.

Az elosztás véglegesítése döntő lépés, amely biztosítja a hagyaték rendezését, és minden kedvezményezett megkapja a jogos részesedését.

8. lépés: Az ingatlan bezárása

The final step involves closing the estate, which is done by filing a Petition to Close Estate. This petition, upon approval, officially ends the probate order process in Israel. The steps include:

 1. A birtok bezárására irányuló kérelem benyújtása: A végrehajtó a hagyatéki bírósághoz benyújtja ezt a beadványt, amelyben a hagyaték megszüntetését kéri.
 2. Bírósági felülvizsgálat és jóváhagyás: A bíróság felülvizsgálja a beadványt és a zárójelentést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően készült. Ha elégedett, a bíróság jóváhagyja a kérelmet.
 3. A végrehajtó felmentése: Ha a hagyatékot lezárják, a végrehajtót hivatalosan felmentik a feladatai alól, ami jogi felelőssége megszűnését jelenti.
 4. Végső elosztás: A fennmaradó vagyont felosztják az örökösök között, és a hagyaték számláit kiegyenlítik.

A hagyaték lezárása a hagyatéki eljárás utolsó lépése, amely a jogi ügyintézés végét és az elhunyt vagyonának teljes átadását jelenti az örökösöknek.

A hagyatékkal kapcsolatos fontos fogalmak és hivatalok Izraelben Orders

Az izraeli hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó különféle jogi személyek és fogalmak megértése kulcsfontosságú. Ezek tartalmazzák:

örökösödési ügyek hivatalvezetője:

This office is responsible for overseeing the submission and processing of probate and succession orders in Israel. They verify the authenticity of documents and ensure that all legal procedures are followed.

Hagyatéki Bíróság - Enforcing the Probate Order In Israel:

Az a bíróság, amely a hagyatéki és öröklési ügyekkel kapcsolatos vitákat és beadványokat elbírálja. Kritikus szerepet játszanak a vagyon végleges felosztásának jóváhagyásában és a hagyaték lezárásában.

Testületi öröklés:

Az elhunyt személy hagyatékának felosztásának jogi eljárása, ha nincs végrendelet. Az 1965-ös öröklési törvény vázolja az örökösök és részesedéseik sorrendjét.

Végrehajtó és ügyintéző:

A hagyaték kezelésére kijelölt személyek. A végrehajtót a végrendeletben nevezik meg, míg az ügyintézőt a bíróság jelöli ki, ha nincs végrehajtó.

What is a Utódlási végzés in Israel:

Jogi okirat, amely meghatározza az örökösöket és a hagyatékban való részesedésüket törvényes öröklés esetén.

Ezen entitások és fogalmak megértése segít a hagyatéki folyamatban való hatékonyabb navigálásban.

Here are some alternative names for probate order, succession order, and inheritance:

Probate Order in Israel:

Probate Decree in Israel: A legal document issued by the court confirming the validity of a will and granting the executor authority to administer the deceased’s estate.

Letters of Probate in Israel: Official documents giving the executor the power to manage the deceased’s estate as specified in the will.

Probate Grant in Israel: The court's approval allowing the executor to proceed with distributing the estate.

Estate Probate in Israel: The legal process of validating a will and administering the estate.

Court Order for Probate in Israel: A judicial directive authorizing the execution of the will.

Succession Order in Israel:

Letters of Administration in Israel (Intestate Succession): Documents issued by the court appointing an administrator to handle the estate of someone who died without a will.

Succession Certificate in Israel: A document granting the legal heir authority to inherit and manage the deceased’s assets.

Estate Succession Order in Israel: A court order designating how the deceased's estate is to be distributed.

Administration Order in Israel: A judicial directive for managing and distributing an estate without a will.

Heirship Certificate in Israel: An official document recognizing an individual as a legal heir.

Inheritance in Israel:

Estate Distribution in Israel: The process of allocating the deceased’s assets to heirs and beneficiaries.

Bequest in Israel: A gift of personal property or assets left to someone in a will.

Legacy in Israel: Money or property bequeathed to an individual by a will.

Heirship in Israel: The status of being an heir entitled to inherit the deceased's estate.

Estate Inheritance in Israel: The transfer of property, assets, and obligations from the deceased to their heirs.

These terms can vary slightly based on jurisdiction, but they generally refer to the same legal processes and documents involved in managing and distributing a deceased person's estate.

Hogyan segíthet a Menora Law – izraeli ügyvéd?

A hagyatéki eljárásban való eligazodás Izraelben bonyolult és időigényes lehet. Az olyan ügyvédi irodák, mint a Menora Law, felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a hibák minimalizálásában és a folyamat felgyorsításában. Így segíthetnek:

 1. Szakértői útmutató: A Menora Law szakértői útmutatást kínál a hagyatéki eljárás minden lépésében, biztosítva, hogy minden jogi követelmény teljesüljön.
 2. Dokumentum készítés: Segítenek az összes szükséges dokumentum elkészítésében és iktatásában, csökkentve a hibák kockázatát, amelyek késleltethetik a folyamatot.
 3. Jogi képviselet: A Menora Law képviseli az ügyfeleket a bíróságon, segít a viták megoldásában és gondoskodik az örökösök érdekeinek védelméről.
 4. Ingatlankezelés: A hagyaték kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve az eszközleltárt, az adósságfizetést és az ingatlan karbantartását.
 5. Hatékony feldolgozás: Szakértelmüket és a jogrendszeren belüli kapcsolataikat kihasználva a Menora Law felgyorsíthatja a hagyatéki eljárást, és elősegítheti a hagyaték gyorsabb rendezését.

A Menora Lawhoz hasonló speciális ügyvédi irodával való együttműködés gördülékenyebb, hatékonyabb hagyatéki eljárást biztosít, nyugalmat biztosítva az örökösöknek és a végrehajtóknak.

Következtetés

Petitioning for a probate order in Israel is a detailed and structured process designed to ensure the fair and legal distribution of a deceased person’s estate. By following these eight steps, from understanding the basics of Israeli inheritance law to closing the estate, executors and administrators can navigate this complex legal terrain with greater confidence. The roles of the Registrar of Inheritance Affairs and the probate court are pivotal in maintaining the integrity and fairness of this process, ensuring that the rights of all heirs are respected and upheld. Working with experienced legal professionals, such as those at Menora Law, can further streamline the process and ensure that all legal requirements are met efficiently.

Menora izraeli ügyvédi iroda

Izraeli ügyvédeink 2007 óta az izraeli jogra specializálódtak.
A Monera Israeli Law Los Angeles-i hivatala segítséget nyújt az ügyfeleknek az izraeli örökléssel és az izraeli ingatlanokkal kapcsolatban, ingatlanvásárlásban és eladásban Izraelben, üzlet nyitásában Izraelben vagy induló vállalkozásba való befektetésben Izraelben.
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
Zoomolás
Hívás
WhatsApp
Csevegés
chevron-down-circle
HU
linkedin Facebook pinterest Youtube rss twitter instagram facebook-üres rss-blank linkedin-blank pinterest Youtube twitter instagram