6 juni 2024

Hoe u een verzoekschrift kunt indienen voor een bevel tot erfrecht in Israël 2024 - door een Israëlische advocaat

Introduction to The Probate Process for a Probate Order in Israel works

The Probate Process of petitioning for a probate order in Israel is crucial for ensuring the lawful distribution of a deceased person's assets. This comprehensive guide outlines the steps involved in the whole Probate Process from obtaining a probate order, highlighting the necessary documentation, legal requirements, and roles of various entities. The goal is to provide a clear understanding of the Israeli inheritance process and the probate process in Israel, from the initial preparation to the final distribution of assets. Understanding this process is vital for executors, beneficiaries, and anyone involved in managing an estate in Israel.

part of the probate process in israel a man signing a probate order in israel, applying for a petition of a succession order in israel
How to Petition for a Probate Order in Israel 2024 - by Israeli Lawyer 2

Stap 1: Het Israëlische erfrecht begrijpen

Israeli inheritance law is governed by the Inheritance Law of 1965, which establishes the legal framework for the distribution of a deceased person’s estate. This law covers both testate succession (when there is a will) and intestate succession (when there is no will). Key terms and concepts include:

 • Erfopvolging: Dit gebeurt wanneer de overledene een geldig testament heeft achtergelaten. In het testament wordt vastgelegd hoe de nalatenschap onder de begunstigden moet worden verdeeld.
 • Opvolging van de ingewanden: Als er geen testament is, wordt de nalatenschap verdeeld volgens de regels vastgelegd in de Erfwet.
 • Orde van erfgenamen: De wet specificeert een hiërarchie van erfgenamen, te beginnen met de echtgenoot en kinderen, gevolgd door ouders, broers en zussen en verder weg gelegen familieleden.
 • Opvolgorde: Een juridisch document uitgegeven door de rechtbank dat de erfgenamen en hun aandelen in de nalatenschap identificeert in gevallen van erfopvolging bij testament.

Het begrijpen van deze basisconcepten is essentieel voordat u doorgaat met het erfrechtproces, omdat ze de vereiste documentatie en stappen beïnvloeden.

Stap 2: Het voorbereiden van de vereiste documentatie

Gathering the necessary documentation is a critical step in petitioning for a probate order in Israel. The key documents include:

 1. Application for Probate Order In Israel: Dit formulier wordt gebruikt als de overledene een testament heeft nagelaten. Het initieert het erfrechtproces en bevat details over de overledene, het testament en de erfgenamen.
 2. Aanvraag erfopvolgingsbeschikking In Israel: Dit formulier wordt gebruikt als er geen testament is en start het proces van het verdelen van de nalatenschap van de overledene volgens de Israëlische erfrechtwetten.
 3. Apostille-overlijdensakte In Israel: Dit officiële document certificeert het overlijden van de persoon wiens nalatenschap wordt verrekend. Er moet een apostille op worden aangebracht voor gebruik in Israël, wat een aanvullende certificering met zich meebrengt om de authenticiteit ervan voor internationaal gebruik te verifiëren.
 4. Juridisch advies over buitenlands recht In Israel: Als de overledene een buitenlandse ingezetene was, verduidelijkt dit document of het buitenlandse recht of het Israëlische recht van toepassing is op de nalatenschap.
 5. Verzoek van de executeur tot erfrecht In Israel: Als er in het testament een executeur-testamentair wordt genoemd, wordt dit formulier ingediend bij de rechtbank om officieel de bevoegdheid van de executeur-testamentair te erkennen om de nalatenschap te beheren.
 6. Kennisgeving aan erfgenamen In Israel: Zodra een verzoek om erfrecht is ingediend, moet de executeur alle erfgenamen op de hoogte stellen van het proces en hun rechten.

Each of these documents plays a specific role in the probate process in Israel, ensuring that all legal requirements are met and that the estate is managed and distributed properly.

Stap 3: Het indienen van de petitie with the Registrar of Inheritance Affairs in Israel

Filing the petition for a probate order in Israel is a critical stage in the inheritance process. This step involves submitting the collected documentation to the Registrar of Inheritance Affairs in Israel. The Registrar is the official body responsible for overseeing inheritance matters in Israel. Here's a detailed breakdown of the filing process:

 1. Het indienen van de aanvraag In Israel: The application for either a probate order (if there is a will) or a succession order in Israel (if there is no will) must be completed accurately. It includes information about the deceased, their heirs, and details of the estate.
 2. Ondersteunende documentatie In Israel: Samen met de aanvraag moet u alle noodzakelijke bewijsstukken indienen, zoals de apostille-overlijdensakte, het testament (indien van toepassing) en alle andere vereiste juridische adviezen of beëdigde verklaringen.
 3. Betaling van vergoedingen In Israel: Er zijn administratieve kosten verbonden aan het indienen van een erfrecht of opvolgingsbeschikking. Deze kosten moeten worden betaald op het moment van indiening.
 4. Initiële beoordeling: Na indiening voert de griffier van erfrechtzaken een eerste beoordeling uit om er zeker van te zijn dat alle documenten compleet en correct zijn ingediend. Als er informatie ontbreekt of onjuist is, kan de aanvraag worden uitgesteld of ter correctie worden teruggestuurd.

Deze fase is van cruciaal belang omdat zij de basis legt voor het gehele erfrechtproces. Door ervoor te zorgen dat alle documenten nauwkeurig worden ingevuld en ingediend, kunnen vertragingen en complicaties later worden voorkomen.

Stap 4: Kennisgeving en verificatie

After filing the petition for a probate order in Israel, the next step is to notify all potential heirs and interested parties. This step ensures transparency and gives all parties the opportunity to voice any objections or claims. The process includes:

 1. Kennisgeving aan erfgenamen: De executeur-testamentair of tijdelijke vermogensbeheerder moet alle bekende erfgenamen van de erfrechtprocedure op de hoogte stellen. Deze kennisgeving bevat details over de petitie, hun rechten en het tijdschema voor het indienen van eventuele bezwaren.
 2. Publieke aankondiging: In sommige gevallen kan ook een openbare kennisgeving vereist zijn. Dit omvat het publiceren van de kennisgeving in een plaatselijke krant of een ander openbaar forum om onbekende of verre erfgenamen te informeren.
 3. Verificatie van het testament: If there is a will, the Registrar in Israel verifies its validity. This may involve checking for signatures, witnesses, and any potential challenges to its authenticity.
 4. Reacties en bezwaren: Erfgenamen en belanghebbenden hebben het recht om op de melding te reageren. Ze kunnen de voorwaarden accepteren, bezwaar maken of claims indienen als ze van mening zijn dat het testament ongeldig is of dat de opvolgingsvolgorde onjuist is.

Deze stap zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van de procedure en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het juridische proces.

Stap 5: Benoeming van een executeur-testamentair of bewindvoerder

If the will names an executor, this individual is responsible for managing the estate of a probate order in Israel. If no executor is named or available, the court may appoint an administrator. The roles and responsibilities include:

 1. De rol van de executeur: De executeur, genoemd in het testament, is wettelijk bevoegd om de nalatenschap te beheren en te verdelen volgens de wensen van de overledene. Zij zijn verantwoordelijk voor het betalen van schulden, het beheren van bezittingen en het verdelen van de erfenis onder de begunstigden.
 2. De rol van de beheerder: Als er geen executeur beschikbaar is, benoemt de rechtbank een bewindvoerder. Deze persoon vervult dezelfde taken als een executeur, maar wordt door de rechtbank gekozen. De verantwoordelijkheden van de beheerder omvatten het verzamelen van bezittingen, het betalen van schulden en het zorgen voor een eerlijke verdeling volgens de erfrechtwetten.
 3. Tijdelijk vastgoedbeheerder: Soms wordt een tijdelijke vermogensbeheerder aangesteld om urgente zaken af te handelen, totdat er een vaste executeur-testamentair of bewindvoerder wordt aangewezen. Deze rol is van cruciaal belang voor het beheren van de onmiddellijke behoeften van het landgoed en het voorkomen van mogelijk verlies of schade.

De benoeming van een executeur-testamentair of beheerder is een cruciaal moment in het erfrechtproces, aangezien deze persoon toezicht zal houden op het gehele beheer van de nalatenschap.

Stap 6: Het landgoed beheren

Het beheer van de nalatenschap omvat verschillende taken om ervoor te zorgen dat alle bezittingen worden verantwoord, schulden worden betaald en de resterende bezittingen worden verdeeld onder de erfgenamen. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn onder meer:

 1. Inventaris van activa: De executeur of bewindvoerder moet een gedetailleerde inventaris opmaken van de bezittingen van de overledene. Dit omvat eigendommen, bankrekeningen, beleggingen, persoonlijke bezittingen en andere waardevolle spullen.
 2. Schulden en belastingen betalen: De boedel is verantwoordelijk voor het afbetalen van eventuele openstaande schulden en belastingen. Dit kunnen hypotheken, leningen, creditcardsaldi en successierechten zijn. Ervoor zorgen dat deze worden betaald, is essentieel om juridische complicaties te voorkomen.
 3. Het onderhouden van eigendommen: Elk onroerend goed of ander belangrijk eigendom moet gedurende het hele erfrechtproces worden onderhouden. Dit kan inhouden dat u moet betalen voor reparaties, verzekeringen en andere noodzakelijke uitgaven om de waarde van het landgoed te behouden.
 4. Financieel management: De executeur of bewindvoerder is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de nalatenschap. Dit omvat het innen van inkomsten, het betalen van rekeningen en het ervoor zorgen dat alle financiële transacties correct worden vastgelegd.

Deze stap vereist nauwgezette aandacht voor detail en naleving van wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat het landgoed efficiënt en eerlijk wordt beheerd.

Stap 7: De distributie voltooien

Once all debts are paid and the assets are ready for distribution, the executor prepares a final report. This report details how the estate has been managed and seeks the court’s approval to close the estate according to the probate order. The process includes:

 1. Het eindrapport voorbereiden: De executeur stelt een uitgebreid rapport op waarin alle ondernomen acties worden beschreven, waaronder het vermogensbeheer, de schuldbetalingen en de voorgestelde verdeling van de resterende bezittingen.
 2. Goedkeuring door de rechtbank: Het eindrapport wordt ter beoordeling voorgelegd aan de erfrechtbank. De rechtbank onderzoekt het rapport om er zeker van te zijn dat aan alle wettelijke eisen is voldaan en dat de nalatenschap goed wordt beheerd.
 3. Activa verdelen: Na goedkeuring van de rechtbank gaat de executeur over tot de verdeling van de activa onder de erfgenamen volgens het testament of, bij gebrek aan een testament, volgens het erfrecht bij testament.
 4. Geschillen oplossen: Eventuele geschillen tussen erfgenamen over de uitdeling moeten vóór de definitieve uitdeling worden opgelost. Hierbij kan gedacht worden aan bemiddeling of aanvullende rechtszittingen.

Het afronden van de verdeling is een cruciale stap die ervoor zorgt dat de nalatenschap wordt afgehandeld en dat alle begunstigden hun rechtmatige aandelen ontvangen.

Stap 8: Het sluiten van het landgoed

The final step involves closing the estate, which is done by filing a Petition to Close Estate. This petition, upon approval, officially ends the probate order process in Israel. The steps include:

 1. Het indienen van een verzoek tot sluiting van de nalatenschap: De executeur dient dit verzoekschrift in bij de rechtbank van erfrecht en verzoekt om afsluiting van de nalatenschap.
 2. Beoordeling en goedkeuring door de rechtbank: De rechtbank beoordeelt het verzoekschrift en het eindrapport om er zeker van te zijn dat alles volgens de wet is afgehandeld. Als de rechtbank tevreden is, keurt zij het verzoek goed.
 3. Het ontslaan van de executeur: Zodra de nalatenschap is gesloten, wordt de executeur formeel ontheven van zijn taken, wat het einde van zijn wettelijke verantwoordelijkheden betekent.
 4. Laatste distributie: Eventuele resterende bezittingen worden verdeeld onder de erfgenamen en de rekeningen van de nalatenschap worden vereffend.

Het afsluiten van de nalatenschap is de laatste stap in het erfrechtproces en markeert het einde van de juridische administratie en de volledige overdracht van de bezittingen van de overledene aan hun erfgenamen.

Belangrijke concepten en kantoren in Israël met betrekking tot erfrecht Orders

Het begrijpen van de verschillende juridische entiteiten en concepten die verband houden met het erfrechtproces in Israël is van cruciaal belang. Deze omvatten:

griffier van erfzaken:

This office is responsible for overseeing the submission and processing of probate and succession orders in Israel. They verify the authenticity of documents and ensure that all legal procedures are followed.

Probate rechtbank - Enforcing the Probate Order In Israel:

De rechtbank die geschillen behandelt en verzoekschriften beoordeelt met betrekking tot erfrecht- en erfrechtzaken. Zij spelen een cruciale rol bij het goedkeuren van de definitieve verdeling van de bezittingen en het sluiten van de boedel.

Opvolging van de ingewanden:

Het juridische proces waarbij de nalatenschap van een overleden persoon wordt verdeeld als er geen testament bestaat. De erfwet van 1965 schetst de volgorde van erfgenamen en hun aandelen.

Uitvoerder en bewindvoerder:

Personen die zijn aangesteld om het landgoed te beheren. De executeur wordt in het testament genoemd, terwijl de bewindvoerder door de rechtbank wordt benoemd als er geen executeur wordt benoemd.

What is a Opvolgorde in Israel:

Een juridisch document dat de erfgenamen en hun respectievelijke aandelen in de nalatenschap specificeert in gevallen van erfopvolging bij testament.

Het begrijpen van deze entiteiten en concepten helpt bij het effectiever navigeren door het erfrechtproces.

Here are some alternative names for probate order, succession order, and inheritance:

Probate Order in Israel:

Probate Decree in Israel: A legal document issued by the court confirming the validity of a will and granting the executor authority to administer the deceased’s estate.

Letters of Probate in Israel: Official documents giving the executor the power to manage the deceased’s estate as specified in the will.

Probate Grant in Israel: The court's approval allowing the executor to proceed with distributing the estate.

Estate Probate in Israel: The legal process of validating a will and administering the estate.

Court Order for Probate in Israel: A judicial directive authorizing the execution of the will.

Succession Order in Israel:

Letters of Administration in Israel (Intestate Succession): Documents issued by the court appointing an administrator to handle the estate of someone who died without a will.

Succession Certificate in Israel: A document granting the legal heir authority to inherit and manage the deceased’s assets.

Estate Succession Order in Israel: A court order designating how the deceased's estate is to be distributed.

Administration Order in Israel: A judicial directive for managing and distributing an estate without a will.

Heirship Certificate in Israel: An official document recognizing an individual as a legal heir.

Inheritance in Israel:

Estate Distribution in Israel: The process of allocating the deceased’s assets to heirs and beneficiaries.

Bequest in Israel: A gift of personal property or assets left to someone in a will.

Legacy in Israel: Money or property bequeathed to an individual by a will.

Heirship in Israel: The status of being an heir entitled to inherit the deceased's estate.

Estate Inheritance in Israel: The transfer of property, assets, and obligations from the deceased to their heirs.

These terms can vary slightly based on jurisdiction, but they generally refer to the same legal processes and documents involved in managing and distributing a deceased person's estate.

Hoe Menora Law – Israëlische advocaat kan helpen

Het navigeren door het erfrechtproces in Israël kan complex en tijdrovend zijn. Advocatenkantoren zoals Menora Law bieden hulp van onschatbare waarde bij het minimaliseren van fouten en het versnellen van het proces. Zo kunnen ze helpen:

 1. Deskundige begeleiding: Menora Law biedt deskundige begeleiding bij elke stap van het erfrechtproces en zorgt ervoor dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.
 2. Documentvoorbereiding: Ze helpen bij het voorbereiden en archiveren van alle benodigde documenten, waardoor het risico op fouten die het proces kunnen vertragen wordt verkleind.
 3. Wettelijke vertegenwoordiging: Menora Law vertegenwoordigt cliënten in de rechtbank, helpt geschillen op te lossen en zorgt ervoor dat de belangen van de erfgenamen worden beschermd.
 4. Vastgoedbeheer: Ze bieden diensten aan voor het beheer van het landgoed, inclusief inventarisatie van activa, betaling van schulden en onderhoud van onroerend goed.
 5. Efficiënte verwerking: Door gebruik te maken van hun expertise en connecties binnen het rechtssysteem, kan Menora Law het erfrechtproces versnellen, waardoor de nalatenschap sneller kan worden afgehandeld.

Werken met een gespecialiseerd advocatenkantoor als Menora Law zorgt voor een soepeler en efficiënter erfrechtproces, waardoor de erfgenamen en executeurs-testamentairen gemoedsrust krijgen.

Conclusie

Petitioning for a probate order in Israel is a detailed and structured process designed to ensure the fair and legal distribution of a deceased person’s estate. By following these eight steps, from understanding the basics of Israeli inheritance law to closing the estate, executors and administrators can navigate this complex legal terrain with greater confidence. The roles of the Registrar of Inheritance Affairs and the probate court are pivotal in maintaining the integrity and fairness of this process, ensuring that the rights of all heirs are respected and upheld. Working with experienced legal professionals, such as those at Menora Law, can further streamline the process and ensure that all legal requirements are met efficiently.

Israëlisch advocatenkantoor Menora

Onze Israëlische advocaten zijn sinds 2007 gespecialiseerd in Israëlisch recht.
Het kantoor van Monera Israëlisch recht in Los Angeles helpt cliënten met erfenissen in Israël en onroerend goed in Israël, het kopen en verkopen van onroerend goed in Israël, het openen van een bedrijf in Israël of het investeren in een startup in Israël.
NEEM CONTACT OP
Zoom
Telefoongesprek
WhatsApp
Chatten
chevron-omlaag-cirkel
NL
gelinkt facebook pinterest youtube RSS twitteren instagram facebook-blanco rss-blanco linkedin-blanco pinterest youtube twitteren instagram