יוני 6, 2024

כיצד להגיש בקשה לצו קיום צוואה בישראל 2024 - מאת עורך דין ישראלי

Introduction to The Probate Process for a Probate Order in Israel works

The Probate Process of petitioning for a probate order in Israel is crucial for ensuring the lawful distribution of a deceased person's assets. This comprehensive guide outlines the steps involved in the whole Probate Process from obtaining a probate order, highlighting the necessary documentation, legal requirements, and roles of various entities. The goal is to provide a clear understanding of the Israeli inheritance process and the probate process in Israel, from the initial preparation to the final distribution of assets. Understanding this process is vital for executors, beneficiaries, and anyone involved in managing an estate in Israel.

part of the probate process in israel a man signing a probate order in israel, applying for a petition of a succession order in israel
How to Petition for a Probate Order in Israel 2024 - by Israeli Lawyer 2

שלב 1: הבנת חוק הירושה הישראלי

Israeli inheritance law is governed by the Inheritance Law of 1965, which establishes the legal framework for the distribution of a deceased person’s estate. This law covers both testate succession (when there is a will) and intestate succession (when there is no will). Key terms and concepts include:

 • ירושת צוואה: זה קורה כאשר המנוח השאיר צוואה תקפה. הצוואה מתווה כיצד יש לחלק את העיזבון בין המוטבים.
 • ירושה של בעלי חיים: אם אין צוואה, העיזבון מחולק לפי הכללים הקבועים בחוק הירושה.
 • מסדר היורשים: החוק מפרט היררכיה של יורשים, החל מבן הזוג והילדים, ואחריהם הורים, אחים וקרובי משפחה רחוקים יותר.
 • צו ירושה: מסמך משפטי שניתן על ידי בית המשפט המזהה את היורשים וחלקיהם בעיזבון במקרים של ירושה.

הבנת המושגים הבסיסיים הללו חיונית לפני המשך תהליך הצוואה, מכיוון שהם משפיעים על התיעוד והצעדים הנדרשים.

שלב 2: הכנת התיעוד הנדרש

Gathering the necessary documentation is a critical step in petitioning for a probate order in Israel. The key documents include:

 1. Application for Probate Order In Israel: טופס זה משמש אם המנוח הותיר צוואה. הוא יוזם את תהליך הצוואה וכולל פרטים על הנפטר, הצוואה והיורשים.
 2. בקשה לצו ירושה In Israel: בשימוש כאשר אין צוואה, טופס זה מתחיל תהליך חלוקת עיזבון המנוח על פי חוקי ירושת הצוואה בישראל.
 3. תעודת פטירה אפוסטיל In Israel: מסמך רשמי זה מאשר את מותו של הפרט שעיזבונו בהסדר. יש לשלוח אותו לשימוש בישראל, הכרוך באישור נוסף לאימות אמיתותו לשימוש בינלאומי.
 4. חוות דעת משפטית על משפט זר In Israel: אם המנוח היה תושב חוץ, מסמך זה מבהיר האם הדין הזר או הדין הישראלי חלים על העיזבון.
 5. עתירת ההוצאה לפועל לצוואה In Israel: אם צוין מנהל עיזבון בצוואה, טופס זה מוגש לבית המשפט כדי להכיר רשמית בסמכותו של מנהל העיזבון לנהל את העיזבון.
 6. הודעה ליורשים In Israel: לאחר הגשת עתירה לקיום צוואה, על מנהל העיזבון להודיע לכל היורשים על ההליך וזכויותיהם.

Each of these documents plays a specific role in the probate process in Israel, ensuring that all legal requirements are met and that the estate is managed and distributed properly.

שלב 3: הגשת העתירה with the Registrar of Inheritance Affairs in Israel

Filing the petition for a probate order in Israel is a critical stage in the inheritance process. This step involves submitting the collected documentation to the Registrar of Inheritance Affairs in Israel. The Registrar is the official body responsible for overseeing inheritance matters in Israel. Here's a detailed breakdown of the filing process:

 1. הגשת הבקשה In Israel: The application for either a probate order (if there is a will) or a succession order in Israel (if there is no will) must be completed accurately. It includes information about the deceased, their heirs, and details of the estate.
 2. מסמכים תומכים In Israel: יחד עם הבקשה, עליך להגיש את כל המסמכים התומכים הדרושים, כגון תעודת פטירה שליח, הצוואה (אם רלוונטי), וכל חוות דעת משפטית או תצהיר נדרשים אחרים.
 3. תשלום עמלות In Israel: יש עמלות מנהליות הקשורות להגשת צו קיום צוואה או ירושה. עמלות אלו יש לשלם בעת ההגשה.
 4. ביקורת ראשונית: לאחר הגשתו, הרשם לענייני ירושה עורך סקירה ראשונית כדי לוודא שכל המסמכים מלאים ומתויקים כהלכה. אם מידע כלשהו חסר או שגוי, הבקשה עשויה להתעכב או להחזיר לצורך תיקונים.

שלב זה הוא קריטי שכן הוא קובע את הבסיס לכל תהליך הצוואה. הקפדה על מילוי והגשת כל המסמכים במדויק יכולה למנוע עיכובים וסיבוכים מאוחר יותר.

שלב 4: הודעה ואימות

After filing the petition for a probate order in Israel, the next step is to notify all potential heirs and interested parties. This step ensures transparency and gives all parties the opportunity to voice any objections or claims. The process includes:

 1. הודעה ליורשים: על מנהל העיזבון או מנהל העיזבון הזמני להודיע לכל היורשים הידועים על הליך הצוואה. הודעה זו כוללת פרטים על העתירה, זכויותיהן ולוח הזמנים להעלאת התנגדויות כלשהן.
 2. הודעה לציבור: במקרים מסוימים, ייתכן שתידרש גם הודעה לציבור. זה כרוך בפרסום ההודעה בעיתון מקומי או בפורום ציבורי אחר כדי להודיע לכל יורשים לא ידועים או רחוקים.
 3. אימות הצוואה: If there is a will, the Registrar in Israel verifies its validity. This may involve checking for signatures, witnesses, and any potential challenges to its authenticity.
 4. תגובות והתנגדויות: ליורשים ולבעלי עניין יש זכות להגיב להודעה. הם יכולים לקבל את התנאים, להעלות התנגדויות או להגיש תביעות אם הם סבורים שהצוואה אינה חוקית או שצו הירושה אינו נכון.

שלב זה מבטיח כי כל הצדדים מודעים להליך ויש להם הזדמנות להשתתף בהליך המשפטי.

שלב 5: מינוי מנהל או מנהל

If the will names an executor, this individual is responsible for managing the estate of a probate order in Israel. If no executor is named or available, the court may appoint an administrator. The roles and responsibilities include:

 1. תפקיד המוציא לפועל: מנהל העיזבון, הנקוב בצוואה, מוסמך כדין לנהל ולחלק את העיזבון לפי רצונו של המנוח. הם אחראים לתשלום חובות, ניהול נכסים וחלוקת הירושה למוטבים.
 2. תפקיד המנהל: אם אין מנהל עיזבון פנוי, בית המשפט ממנה מנהל. אדם זה מבצע את אותן תפקידים כמו מנהל עיזבון אך נבחר על ידי בית המשפט. תחומי האחריות של המנהל כוללים איסוף נכסים, תשלום חובות והבטחת חלוקה הוגנת על פי חוקי הירושה.
 3. מנהל עיזבון זמני: לעיתים, מתמנה מנהל עיזבון זמני לטיפול בעניינים דחופים עד למינוי מנהל עזבון או מנהל קבוע. תפקיד זה הוא קריטי לניהול הצרכים המיידיים של העיזבון ולמניעת כל אובדן או נזק אפשרי.

מינוי מנהל עזבון או מנהל הוא רגע מרכזי בתהליך הצוואה, שכן אדם זה יפקח על כל ניהול העיזבון.

שלב 6: ניהול העיזבון

ניהול העיזבון כרוך בכמה משימות כדי להבטיח שכל הנכסים מטופלים, חובות משולמים ושאר הנכסים מחולקים ליורשים. תחומי האחריות העיקריים כוללים:

 1. מלאי נכסים: על מנהל העזבון או המנהל ליצור מלאי מפורט של נכסי המנוח. זה כולל רכוש, חשבונות בנק, השקעות, חפצים אישיים וכל פריט יקר ערך אחר.
 2. תשלום חובות ומיסים: העיזבון אחראי לתשלום כל חובות ומיסים. זה עשוי לכלול משכנתאות, הלוואות, יתרות כרטיסי אשראי ומסי עיזבון. הבטחת תשלום אלה חיונית כדי למנוע סיבוכים משפטיים.
 3. אחזקת נכס: כל נכס מקרקעין או נכס משמעותי אחר חייב להישמר לאורך כל תהליך הצוואה. זה עשוי להיות כרוך בתשלום עבור תיקונים, ביטוח והוצאות נחוצות אחרות כדי לשמור על ערך העיזבון.
 4. ניהול פיננסי: מנהל העזבון או המנהל אחראי על ניהול כספי העיזבון. זה כולל גביית הכנסה, תשלום חשבונות והבטחה שכל העסקאות הפיננסיות נרשמות כראוי.

שלב זה מצריך תשומת לב קפדנית לפרטים ועמידה בדרישות החוק על מנת להבטיח את ניהול העיזבון בצורה יעילה והוגנת.

שלב 7: סיום ההפצה

Once all debts are paid and the assets are ready for distribution, the executor prepares a final report. This report details how the estate has been managed and seeks the court’s approval to close the estate according to the probate order. The process includes:

 1. הכנת הדו"ח הסופי: מנהל העזבון עורך דו"ח מקיף המפרט את כל הפעולות שננקטו, לרבות ניהול נכסים, תשלומי חובות והחלוקה המוצעת של יתר הנכסים.
 2. אישור בית המשפט: הדו"ח הסופי מוגש לעיון בית המשפט לצוואה. בית המשפט בוחן את הדו"ח על מנת לוודא שהתקיימו כל הדרישות החוקיות וכי העיזבון נוהל כראוי.
 3. חלוקת נכסים: עם אישור בית המשפט, מנהל העיזבון ממשיך בחלוקת הנכסים ליורשים על פי הצוואה או בהעדר צוואה על פי דיני ירושת צוואה.
 4. פתרון מחלוקות: כל מחלוקת בין יורשים בנוגע לחלוקה חייבת להיפתר לפני החלוקה הסופית. זה עשוי לכלול גישור או דיונים נוספים בבית המשפט.

סיום החלוקה הוא צעד מכריע המבטיח שהעיזבון יוסדר, וכל המוטבים יקבלו את חלקם החוקי.

שלב 8: סגירת העיזבון

The final step involves closing the estate, which is done by filing a Petition to Close Estate. This petition, upon approval, officially ends the probate order process in Israel. The steps include:

 1. הגשת העתירה לסגירת עיזבון: מנהל העזבון מגיש עתירה זו לבית המשפט לצוואה, בבקשה לסגור את העיזבון.
 2. ביקורת ואישור בית המשפט: בית המשפט בוחן את העתירה ואת הדו"ח הסופי כדי לוודא שהכל הושלם על פי חוק. אם מסתפקים בכך, בית המשפט יאשר את העתירה.
 3. שחרור המוציא לפועל: לאחר סגירת העיזבון, מנהל העיזבון משוחרר רשמית מתפקידיו, מה שמסמל את סיום אחריותו המשפטית.
 4. חלוקה סופית: כל הנכסים שנותרו מחולקים ליורשים, וחשבונות העיזבון מסודרים.

סגירת העיזבון היא השלב האחרון בהליך הירושה, המציין את סיום הניהול המשפטי והעברה מלאה של נכסי המנוח ליורשיו.

מושגים ומשרדים חשובים בישראל הקשורים לצוואה Orders

יש חשיבות מכרעת להבנת הישויות המשפטיות והמושגים השונים הקשורים להליך הצוואה בישראל. אלו כוללים:

רשם לענייני ירושה:

This office is responsible for overseeing the submission and processing of probate and succession orders in Israel. They verify the authenticity of documents and ensure that all legal procedures are followed.

בית משפט קמא - Enforcing the Probate Order In Israel:

בית המשפט המטפל בסכסוכים ובוחן עתירות הקשורות לענייני צוואה וירושה. הם ממלאים תפקיד קריטי באישור החלוקה הסופית של הנכסים ובסגירת העיזבון.

ירושה של בעלי חיים:

ההליך המשפטי של חלוקת עיזבון נפטר כאשר אין צוואה. חוק הירושה משנת 1965 מתווה את סדר היורשים וחלקיהם.

מוציא לפועל ומנהל:

אנשים שמונו לנהל את העיזבון. מנהל העיזבון מצוין בצוואה, ואילו המנהל ממונה על ידי בית המשפט אם לא מצוין שם מנהל העיזבון.

What is a צו ירושה in Israel:

מסמך משפטי המפרט את היורשים וחלקיהם בעזבון במקרים של ירושה.

הבנת הישויות והמושגים הללו מסייעת בניווט תהליך הצוואה בצורה יעילה יותר.

Here are some alternative names for probate order, succession order, and inheritance:

Probate Order in Israel:

Probate Decree in Israel: A legal document issued by the court confirming the validity of a will and granting the executor authority to administer the deceased’s estate.

Letters of Probate in Israel: Official documents giving the executor the power to manage the deceased’s estate as specified in the will.

Probate Grant in Israel: The court's approval allowing the executor to proceed with distributing the estate.

Estate Probate in Israel: The legal process of validating a will and administering the estate.

Court Order for Probate in Israel: A judicial directive authorizing the execution of the will.

Succession Order in Israel:

Letters of Administration in Israel (Intestate Succession): Documents issued by the court appointing an administrator to handle the estate of someone who died without a will.

Succession Certificate in Israel: A document granting the legal heir authority to inherit and manage the deceased’s assets.

Estate Succession Order in Israel: A court order designating how the deceased's estate is to be distributed.

Administration Order in Israel: A judicial directive for managing and distributing an estate without a will.

Heirship Certificate in Israel: An official document recognizing an individual as a legal heir.

Inheritance in Israel:

Estate Distribution in Israel: The process of allocating the deceased’s assets to heirs and beneficiaries.

Bequest in Israel: A gift of personal property or assets left to someone in a will.

Legacy in Israel: Money or property bequeathed to an individual by a will.

Heirship in Israel: The status of being an heir entitled to inherit the deceased's estate.

Estate Inheritance in Israel: The transfer of property, assets, and obligations from the deceased to their heirs.

These terms can vary slightly based on jurisdiction, but they generally refer to the same legal processes and documents involved in managing and distributing a deceased person's estate.

איך חוק מנורה - עורך דין ישראלי יכול לעזור

ניווט בהליך צוואה בישראל עשוי להיות מורכב ולאורך זמן. משרדי עורכי דין כמו מנורה משפט מספקים סיוע רב ערך במזעור טעויות וזירוז התהליך. הנה איך הם יכולים לעזור:

 1. הדרכה של מומחה: חוק מנורה מציע הכוונה מומחים בכל שלב בהליך הצוואה, תוך הקפדה על עמידה בכל הדרישות החוקיות.
 2. הכנת מסמכים: הם מסייעים בהכנה ובתיוק כל המסמכים הדרושים, ומפחיתים את הסיכון לטעויות שעלולות לעכב את התהליך.
 3. ייצוג משפטי: דיני מנורה מייצגת לקוחות בבית המשפט, מסייעת בפתרון מחלוקות ומבטיחה שמירה על האינטרסים של היורשים.
 4. ניהול עיזבון: הם מספקים שירותים לניהול העיזבון, לרבות מלאי נכסים, תשלום חובות ואחזקת נכסים.
 5. עיבוד יעיל: על ידי מינוף המומחיות והקשרים שלהם בתוך המערכת המשפטית, מנורה דיני יכולה לזרז את תהליך הצוואה, ולסייע בהסדרת העיזבון מהר יותר.

עבודה עם משרד עורכי דין מתמחה כמו מנורה דיני מבטיחה הליך צוואה חלק ויעיל יותר, המעניק שקט נפשי ליורשים ולמנהלי העזבון.

סיכום

Petitioning for a probate order in Israel is a detailed and structured process designed to ensure the fair and legal distribution of a deceased person’s estate. By following these eight steps, from understanding the basics of Israeli inheritance law to closing the estate, executors and administrators can navigate this complex legal terrain with greater confidence. The roles of the Registrar of Inheritance Affairs and the probate court are pivotal in maintaining the integrity and fairness of this process, ensuring that the rights of all heirs are respected and upheld. Working with experienced legal professionals, such as those at Menora Law, can further streamline the process and ensure that all legal requirements are met efficiently.

משרד עורכי דין ישראלי מנורה

עורכי הדין הישראלים שלנו מתמחים במשפט הישראלי משנת 2007.
משרד מונירה המשפטי הישראלי בלוס אנג'לס מסייע ללקוחות עם ירושה בישראל ועיזבון בישראל, רכישה ומכירה של נדל"ן בישראל, פתיחת עסק בישראל או השקעה בסטארט אפ בישראל.
צור קשר
תקריב
שִׂיחָה
וואטסאפ
לְשׂוֹחֵחַ
שברון-למטה-מעגל
HE
לינקדאין פייסבוק פינטרסט יוטיוב rss טוויטר אינסטגרם ריק בפייסבוק rss-ריק linkedin-blank פינטרסט יוטיוב טוויטר אינסטגרם